Audyt środowiskowy

Audyt środowiskowy to weryfikacja stanu zgodności Twojej firmy z przepisami ochrony środowiska.

Jeżeli dopiero rozpoczynasz swoją działalność, zidentyfikujemy obowiązki środowiskowe firmy, również te potencjalne (np. przy planowanym rozwoju przedsiębiorstwa), a jeśli już realizujesz swoje obowiązki względem ochrony środowiska, sprawdzimy czy robisz to poprawnie, np. co do zgodności z posiadanymi decyzjami administracyjnymi, składane sprawozdania, prowadzoną ewidencję odpadów oraz naliczanie opłat środowiskowych.

Spełnianie wymogów ochrony środowiska to również wzmocnienie pozycji konkurencyjnej Twojej firmy, poprawa wizerunku u klientów i opinii publicznej.

Sprawdzamy zgodność z ustawami i odpowiednimi do nich rozporządzeniami wykonawczymi, m.in.:

  • Ustawa Prawo ochrony środowiska
  • Ustawa o odpadach
  • Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów
  • Ustawa o gospodarce opakowaniami oraz o odpadach opakowaniowych
  • Ustawa Prawo wodne
  • Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym
  • Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych

Audyt przeprowadzany jest na wzór kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska.

Na czym polega audyt? Przeprowadzamy dokładną analizę Twojego przedsiębiorstwa, nie tylko „papierowo”, ale również w miejscu prowadzenia działalności.

Zapewniamy minimum dwa spotkania w siedzibie firmy:

  • Otwierające – zebranie danych, oględziny
  • Zamykające – przedstawienie wyników audytu z dokładnym omówieniem, wskazaniem ewentualnych nieprawidłowości i obszarów do doskonalenia

Wynik audytu. Otrzymujesz raport, w którym szczegółowo omawiamy w jakim stopniu realizujesz obowiązki z zakresu ochrony środowiska oraz czy robisz to prawidłowo. Będziesz w pełni świadomy sytuacji w swojej firmie i przygotowany nawet na niezapowiedzianą kontrolę wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. Wyniki z audytu środowiskowego i wprowadzone działania naprawcze przede wszystkim pozwolą na uniknięcie ewentualnych sankcji za niezrealizowane bądź nieprawidłowe realizowanie obowiązków względem środowiska.

Oferujemy przeprowadzenie audytu oraz sporządzenie końcowego raportu w języku angielskim. Posiadamy doświadczenie w obszarze współpracy międzynarodowej i zagranicznych wymagań środowiskowych.