Sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami

Ze względu na trwający okres sprawozdawczy dzisiejszy wpis poświęcony będzie sprawozdaniu o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami.  

Do kiedy należy złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach? 

Termin na złożenie sprawozdania jest do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy (art. 76 ustawy o odpadach) oraz w ciągu 7 dni od dnia zakończenia działalności (nie zawieszenia).   

Gdzie składa się sprawozdanie o wytwarzanych odpadach?

Sprawozdanie składamy za pomocą indywidualnego konta w Bazie Danych o Odpadach (BDO). Kierujemy je do marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce wytwarzania, zbierania lub przetwarzania odpadów. Jeżeli siedziba firmy jest w woj. łódzkim, ale odpady zostały wytworzone podczas świadczenia usług w woj. wielkopolskim, to sprawozdanie należy złożyć do marszałka wielkopolskiego.  

Kto ma obowiązek złożyć sprawozdanie o wytwarzanych odpadach?

Reguluje to art. 75 ustawy o odpadach: 

1. Roczne sprawozdanie o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:

1) wytwórca obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

2) prowadzący działalność polegającą na gospodarowaniu odpadami, z wyłączeniem prowadzącego odbieranie odpadów komunalnych, w zakresie:

a) zbierania odpadów,

b) przetwarzania odpadów

- obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów;

3) podmiot prowadzący działalność polegającą na wydobywaniu odpadów ze składowiska odpadów lub ze zwałowiska odpadów, na podstawie zgody na wydobywanie odpadów lub decyzji zatwierdzającej instrukcję prowadzenia składowiska odpadów w fazie poeksploatacyjnej. 

Kto jest w takim razie obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów?

Na pytanie kto musi prowadzić ewidencję odpadów należy odpowiedzieć odwrotnie: art. 66 ust. 4 ustawy o odpadach wskazuje kto nie musi jej prowadzić. Są to m.in. wytwórcy odpadów komunalnych oraz podmioty wytwarzające rodzaje i ilości odpadów wskazane w rozporządzeniu Ministra Klimatu w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.  

Należy zaznaczyć, że obowiązek złożenia sprawozdania jest dla prowadzących nawet tylko uproszczoną ewidencję odpadów (art. 71 ustawy o odpadach), na którą składają się same Karty Przekazania Odpadów bez Kart Ewidencji Odpadów.  

Podsumowując: jeżeli nie musisz prowadzić ewidencji odpadów = nie musisz składać sprawozdania. Również w przypadku nie wytworzenia w danym roku kalendarzowym żadnych odpadów nie ma obowiązku sprawozdawczego – nie składa się tzw. „sprawozdań zerowych”.   

Kara za brak złożenia sprawozdania o wytwarzanych odpadach

Art. 180a ustawy o odpadach wskazuje karę grzywny, również za złożenie sprawozdania po terminie - przy czym doradzam, że lepiej złożyć po czasie, niż nie złożyć wcale.