Konsultacje doraźne

   

Zapraszam do współpracy w formie konsultacji w następujących tematach:

  • analiza przedstawionej przez klienta sytuacji wobec wymagań prawa ochrony środowiska - odpowiem czy sytuacja wymaga dodatkowych czynności lub potwierdzę zgodność 
  • analiza lub interpretacja przepisów w kontekście konkretnej sytuacji w przedsiębiorstwie
  • sporządzenie lub weryfikacja i ewentualne poprawki pisma do urzędu
  • wsparcie podczas bieżącej lub planowanej kontroli inspektorów WIOŚ
  • odpady: doraźna pomoc w prowadzonej ewidencji, złożenie corocznego sprawozdania, ustalenie czy prowadzona działalność wymaga uzyskania zezwoleń dotyczących gospodarowania odpadami (pozwolenie na wytwarzanie, zezwolenia na zbieranie lub przetwarzanie odpadów), ustalenie czy wytwarzane odpady powstają w instalacji czy poza instalacją, poprawność przekazywania odpadów odbiorcy/sprawdzenie odbiorcy, konsultacja poprawności obecnie prowadzonej gospodarki odpadami w firmie
  • wsparcie podczas procesu uzyskiwania koncesji na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym i policyjnym; przygotowanie do kontroli WIOŚ

  • międzynarodowe przemieszczanie odpadów: sprawdzenie poprawności dokumentów używanych do przemieszczenia, doraźna pomoc w przygotowaniu dokumentów, sprawdzenie odbiorcy odpadów, omówienie możliwości eksportu odpadu do wskazanego kraju i ewentualnych ograniczeń , konsultacja w zakresie klasyfikacji odpadu i możliwości jego przemieszczenia, sprowadzenie do Polski uszkodzonego pojazdu/motocykla
  • opakowania: czy prowadzona działalność to wprowadzanie produktów w opakowaniach na rynek, zakres obowiązków z ustawy, sprawozdawczość, obliczenie opłaty produktowej i na kampanie edukacyjne oraz poziomów recyklingu i odzysku, obliczenie opłaty recyklingowej za torby na zakupy z tworzywa sztucznego
  • przeciwdziałanie marnowaniu żywności (obowiązuje sprzedawców żywności detalicznych i hurtowych z powierzchnią sprzedaży od 250 m2) - omówienie wymagań z ustawy, sprawozdawczość
  • urządzenia chłodnicze i klimatyzacyjne, f-gazy: omówienie wymagań z ustawy, dokonanie wpisu do Centralnego Rejestru Operatorów (CRO), administrowanie kontem i prowadzenie wpisów w CRO. 

 Konsultację realizuje w formie rozmów telefonicznych, spotkań online lub osobiście w firmie klienta.