Audyt środowiskowy

Weryfikacja stanu zgodności Twojej firmy z przepisami ochrony środowiska

Na czym polega audyt?

Przeprowadzam dokładną analizę sytuacji Twojego przedsiębiorstwa w kontekście wymagań prawnych z zakresu ochrony środowiska. Praca realizowana jest nie tylko „papierowo”, ale również w miejscu prowadzenia działalności.

Specjalizuję się w audytach przygotowujących do kontroli WIOŚ, która jest przewidziana w trakcie procesu uzyskiwania koncesji na wytwarzanie i obrót materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologią o przeznaczeniu wojskowym.


Sprawdzam zgodność z ustawami i odpowiednimi do nich rozporządzeniami wykonawczymi, m.in.:

 • Ustawa Prawo ochrony środowiska,
 • Ustawa o odpadach,
 • Ustawa o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów,
 • Ustawa o gospodarce opakowaniami oraz o odpadach opakowaniowych,
 • Ustawa Prawo wodne,
 • Ustawa o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym,
 • Ustawa o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych.

Zapewniam minimum dwa spotkania w siedzibie firmy:

 • Otwierające – z zebraniem danych i oględzinami miejsca prowadzenia działalności,
 • Zamykające – z przedstawieniem wyników audytu z dokładnym omówieniem, wskazaniem ewentualnych nieprawidłowości i obszarów do doskonalenia.

Spełnianie wymogów ochrony środowiska to:

 • Brak narażenia na kary finansowe podczas kontroli WIOŚ
 • Wzmocnienie pozycji konkurencyjnej
 • Wizerunek firmy jako nowoczesnej, dbającej o środowisko naturalne
 • Szansa obniżenia kosztów prowadzenia działalności

Wynik audytu


Otrzymujesz raport, w którym szczegółowo prezentuje:
 • w jakim stopniu realizujesz obowiązki z zakresu ochrony środowiska oraz czy robisz to prawidłowo
 • co trzeba zmienić aby spełnić wymagania
 • jakie konsekwencje grożą jeżeli nie zostaną wdrożone zmiany
Będziesz w pełni świadomy sytuacji w swojej firmie i przygotowany nawet na niezapowiedzianą kontrolę wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska.

Wyniki z audytu środowiskowego i wprowadzone działania naprawcze przede wszystkim pozwolą na uniknięcie ewentualnych sankcji za niezrealizowane bądź nieprawidłowe realizowanie obowiązków względem środowiska. 

 • Audyt przeprowadzany jest na wzór kontroli Inspekcji Ochrony
  Środowiska.
 • Posiadam kilkuletnie doświadczenie pracy w Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony
  Środowiska.

   

 • Możliwość przeprowadzenia audytu i sporządzenia końcowego raportu w języku angielskim.
 • Posiadam doświadczenie w obszarze współpracy międzynarodowej i zagranicznych wymagań środowiskowych.