Prowadzenie ewidencji odpadów - kiedy, kto, jak często?

Czym jest ewidencja odpadów?

Na ewidencję odpadów, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o odpadach, składają się Karty Przekazania Odpadów (KPO) i Karty Ewidencji Odpadów (KEO). KPO są potwierdzeniem, że odpad został przekazany i odebrany, a KEO mają dać ogólny obraz działalności związanej z odpadami w firmie: ile i jakie rodzaje odpadów zostały wytworzone, jakie zostały przyjęte (jeżeli działalność jest prowadzona w tym zakresie), jakie zostały przetworzone i ile (jeśli w ogóle) przekazano kolejnemu posiadaczowi. Oprócz podstawowych KEO są takie dedykowane konkretnemu rodzajowi działalności np. karty ewidencji zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz karty ewidencji pojazdów wycofanych z eksploatacji.

Gdzie prowadzimy ewidencję odpadów?

Ewidencję odpadów prowadzimy przy wykorzystaniu indywidualnego konta podmiotu w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami (BDO).

Kto prowadzi ewidencję odpadów?

Aby odpowiedzieć kto powinien prowadzić ewidencję odpadów, należy najpierw zapytać: kto nie musi? Dzisiejszy wpis połączony jest Z TYM - zapraszam do zapoznania się – da to kompletny obraz obowiązku w zakresie prowadzenia ewidencji odpadów. Jeżeli nasz przypadek nie podlega pod wyjątek opisany w powiązanym wpisie – mamy obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów.

Jak często należy prowadzić ewidencję odpadów? W jakich odstępach czasu?

Art. 66 ust. 1 wskazuje, że posiadacz odpadów obowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów „na bieżąco”, przy czym ustawa nie definiuje co to dokładnie znaczy i nie narzuca żadnych ram czasowych typu codziennie/raz w tygodniu/raz w miesiącu/co 2 dni itp. Najlepiej dokonywać wpisów do ewidencji bez zbędnego czekania, najszybciej jak to możliwe. Wiele zależy od rodzaju i wielkości działalności, którą prowadzimy. W przypadku dużych firm zajmujących się zbieraniem bądź przetwarzaniem odpadów już 1 dzień nieprowadzenia ewidencji odpadów generuje duży natłok danych i konieczność poświęcenia dodatkowego czasu na uzupełnienia w BDO. Inna sytuacja jest jak prowadzimy mały warsztat samochodowy i generujemy 1 KPO w miesiącu.

Traktujmy ewidencję odpadów jako coś, co pomaga nam zapanować nad gospodarką odpadami, którą prowadzimy i daje nam obraz co się dzieje z odpadami w firmie, a nie uprzykrzenie życia. Prowadźmy ewidencję odpadów bez zbędnej zwłoki, jako część codziennego zarządzania działalnością.  

Co to jest uproszczona ewidencja odpadów i kto może ją prowadzić?

Istnieje uproszczona ewidencja odpadów, na którą składają się tylko KPO. Na podstawie art. 71 ustawy o odpadach taką ewidencję prowadzą:

1) podmioty, które:

a) wytwarzają odpady niebezpieczne w ilości do 100 kilogramów rocznie,

b) wytwarzają odpady inne niż niebezpieczne, niebędące odpadami komunalnymi, w ilości do 5 ton rocznie; 

2) transportujący odpady wykonujący wyłącznie usługę transportu odpadów;

3) władający powierzchnią ziemi, na której komunalne osady ściekowe są stosowane w celach, o których mowa w art. 96 ust. 1 pkt 1-3. 

Po przekroczeniu ilości o których mowa w punkcie 1 a) i b) należy zacząć prowadzić KEO.  

Kary pieniężne

Na podstawie art. 194 ust. 1 pkt 5b) za nieprowadzenie ewidencji odpadów albo prowadzenie tej ewidencji w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze stanem rzeczywistym, kara pieniężna wynosi nie mniej niż 1000 i nie może przekroczyć 1 000 000 zł.