Kto nie musi prowadzić ewidencji odpadów?

Kwestia prowadzenia ewidencji odpadów wydaje się być jasna – na podst. art. 66 ust. 1 ustawy o odpadach „posiadacz odpadów jest obowiązany do prowadzenia (…) ewidencji (…)” – oznacza to, że ewidencję musi prowadzić każdy podmiot, który wytwarza odpady lub nimi gospodaruje (zbiera, transportuje, przetwarza).

Jest od tej ogólnej zasady kilka wyjątków, które są omawiane w poniższym wpisie. Przytaczam w nim zapisy z ustawy i dokładam mój komentarz, aby łatwiej zrozumieć na czym polega dany wyjątek. Zapraszam do przeczytania – może okaże się, że akurat jesteś zwolniony/a z prowadzenia ewidencji odpadów?

Kto jest zwolniony z prowadzenia ewidencji odpadów w BDO?

Zgodnie z art. 66 ust. 4 ustawy o odpadach obowiązek prowadzenia ewidencji nie dotyczy:

1. Wytwórców:

a) odpadów komunalnych – są to odpady powstające w gospodarstwach domowych oraz u innych wytwórców, które charakterem i składem są podobne do tych w gospodarstwach domowych. Oznacza to, że jeżeli prowadzimy np. biuro projektowe i jedyne odpady, które są wytwarzane to te „kuchenne” – resztki jedzenia, kartony po sokach itp., to nie mamy obowiązku prowadzenia ewidencji takich odpadów.

b) odpadów w postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji, jeżeli pojazdy te zostały przekazane do przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt zbierania pojazdów – jest to przypadek, kiedy przekazujemy stary/powypadkowy/popsuty samochód na stację demontażu pojazdów; zgodnie z definicją z ustawy o odpadach to przekazujący auto byłby wytwórcą odpadu w postaci pojazdu. W tym przypadku wytwórcą odpadu staje się dopiero stacja demontażu pojazdów i przekazujący tam samochód nie musi prowadzić ewidencji odpadów.

c) będących rolnikami gospodarującymi na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha, o ile nie podlegają wpisowi do rejestru na podstawie art. 51 ust. 1 – czyli rolnicy, którzy jednocześnie nie posiadają decyzji na zbieranie/przetwarzanie/wytwarzanie odpadów, decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi bądź koncesji na podziemne składowanie odpadów.

d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z robót budowlanych prowadzonych przez osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami – np. w przypadku robienia samodzielnie remontu w domu – jednocześnie pamiętajmy o przekazaniu takich odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w swojej gminie.

2. Osób fizycznych i jednostek organizacyjnych niebędących przedsiębiorcami, które wykorzystują odpady na potrzeby własne, zgodnie z art. 27 ust. 8 artykuł ten dotyczy sytuacji kiedy poddajemy odzyskowi niektóre rodzaje odpadów, ich ilości i metody zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku; przykład: wykorzystujemy odpad o kodzie 03 01 01 odpady kory i korka jako paliwo lub podściółkę przy chowie i hodowli zwierząt.

3. Podmiotów, o których mowa w art. 45 ust. 1 pkt 1 i 12 – jest to sytuacja kiedy jesteśmy tzw. „nieprofesjonalnym zbierającym”, co obejmuje zbieranie leków i opakowań po lekach przez apteki, zbieranie zużytych baterii w urzędach i szkołach itp. oraz zbieranie niezużytych lub przeterminowanych pasz leczniczych.

4. Rodzajów odpadów lub ilości odpadów określonych w przepisach wydanych na podstawie ust. 5 – jest to rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Wskazano w nim 46 kodów odpadów oraz odpowiednio ich masy wyrażone w tonach (Mg), które możemy wytworzyć w danym roku w toku prowadzenia działalności i nadal nie mieć obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. Dla przykładu: dla kodu 15 01 02 tworzywa sztuczne rozporządzenie wskazuje 0,5 Mg/rok, czyli wytwarzając rocznie do 500 kg odpadu tworzyw nie musimy prowadzić ewidencji odpadów. Jeżeli wytwarzamy odpady w ilościach, które nie przekraczają tych z rozporządzenia, to nie musimy mieć również wpisu do rejestru BDO jako wytwórca odpadów. Należy jednak pamiętać o prowadzeniu wewnętrznej ewidencji mas odpadów, które wytwarzamy oraz zachowaniu potwierdzeń na ich przekazanie uprawnionym odbiorcom. Obowiązkiem wytwórcy odpadów jest monitorowanie, czy nie przekroczył ilości wskazanych w rozporządzeniu. Dla wspomnianych odpadów z tworzyw sztucznych pod kodem 15 01 02 – po przekroczeniu wytworzonych 500 kg mamy obowiązek zacząć prowadzić ewidencję dla tego kodu odpadu w BDO.

Brak ewidencji odpadów a roczne sprawozdanie w BDO

Nawiązując do wpisu dotyczącego sprawozdań z wytworzonych odpadów w BDO (przeczytaj TUTAJ) warto przypomnieć, że jeżeli nie musimy prowadzić ewidencji odpadów na podstawie przepisów omówionych powyżej, jednocześnie nie mamy obowiązku składania rocznego sprawozdania do Marszałka Województwa w BDO.