Raport do KOBiZE

Jedno ze sprawozdań, które dotyczy większość firm na rynku, to roczne sprawozdanie (raport) do KOBiZE. Z doświadczenia jednak widzę, że wciąż jest to „mało znany” obowiązek i często kojarzy się tylko z emisjami z dużych zakładów i instalacji, co niestety nie jest zgodne z prawdą.

Co to jest KOBiZE?

KOBiZE to Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami. Prowadzi krajową bazę o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji. Jednym z jego podstawowych zadań jest administrowanie unijnym systemem handlu uprawnieniami do emisji w Polsce (EU ETS). Na podstawie danych raportowanych do bazy, KOBiZE opracowuje raporty w związku ze sprawozdawczością unijną i międzynarodową oraz zestawienia o emisjach na potrzeby administracji rządowej i samorządowej.

Do kiedy?

Raport do KOBiZE składa się do końca lutego (28 lub 29) za rok poprzedni. W 2024 jest rok przestępny, tym samym zyskaliśmy 1 dodatkowy dzień na przygotowanie raportu :) 

Gdzie składa się sprawozdanie do KOBiZE?

Przez indywidualne konto podmiotu na stronie KOBiZE https://krajowabaza.kobize.pl/ Sam proces rejestracji jest dość prosty i szybki, aczkolwiek konto musi zostać zatwierdzone przez administratora bazy (co może potrwać kilka dni), tym samym nie należy czekać z rejestracją swojej firmy do ostatnich dni przed terminem złożenia sprawozdania.

Kto ma obowiązek rejestracji i sprawozdania do KOBiZE?

Zgodnie z ustawą z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji każdy podmiot korzystający ze środowiska. Najprościej mówiąc to każdy podmiot, który wprowadza gazy lub pyły do powietrza, mogące pochodzić z różnych źródeł, niekoniecznie z instalacji. Zalicza się do tego emisja z pojazdów służbowych (nawet jeżeli mamy w firmie tylko jeden!), ogrzewania (kotły, piece), agregatów prądotwórczych i wszelkiego rodzaju technologii powodującej emisję do powietrza jak np. spawanie, lakierowanie, klejenie itp.

Kara za brak

Nie ma przewidzianych kar za brak rejestracji i niezłożenie raportu do KOBiZE, aczkolwiek w przypadku stwierdzenia niespełnienia tego obowiązku podczas prowadzonej kontroli, w zarządzeniu pokontrolnym Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska może nakazać uzupełnienie takiego sprawozdania (albo sprawozdań, jeśli kontrola dotyczy kilku lat wstecz). Nie wywiązanie się z zarządzenia pokontrolnego we wskazanym terminie może skutkować nałożeniem przez WIOŚ grzywny.

Sprawozdanie do KOBiZE jest połączone z tematem formularza i opłat za korzystanie ze środowiska (przeczytaj tutaj), ponieważ od 2019 roku należy wyliczać opłatę za wprowadzanie gazów i pyłów na podstawie ilości wykazanych w rocznym sprawozdaniu w KOBiZE.