Opłaty za korzystanie ze środowiska

Okres sprawozdawczy zbliża się do końca – w dzisiejszym wpisie o jednym z najbardziej rozpowszechnionych sprawozdań wśród przedsiębiorców – tzw. opłatach za korzystanie ze środowiska.

Do kiedy należy złożyć wykaz z informacjami i danymi o korzystaniu ze środowiska? 

Do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy do Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce siedziby podmiotu.  

Kogo obowiązuje przedłożenie wykazu i dokonanie opłaty za korzystanie ze środowiska?

Podmiot korzystający ze środowiska, który podczas realizowania swojej działalności:

  • wprowadza gazy lub pyły do powietrza (emisja z pojazdów służbowych, ogrzewania, wszelkiego rodzaju technologii powodującej emisję do powietrza jak np. spawanie, lakierowanie, klejenie itp.),
  • ma przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w ustawie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych,
  • składuje odpady (prowadzi składowisko odpadów).

Warto przypomnieć, że od 2019 roku należy wyliczać opłatę za wprowadzanie gazów i pyłów na podstawie ilości wykazanych w rocznym sprawozdaniu w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych (KOBiZE).

Dokonywanie opłat za korzystanie ze środowiska

Stawki opłat wskazywane są w odrębnym obwieszczeniu. Na rok 2022 jest to Obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 11 października 2021 r. w sprawie wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2022.

Termin na dokonanie płatności mija 31 marca. Przy eksploatacji urządzeń (w tym środków transportu) dokonujemy opłaty do Marszałka Województwa właściwego ze względu na miejsce rejestracji podmiotu. Urzędy Marszałkowskie publikują na swoich stronach internetowych numery kont, na które należy dokonać opłaty.  

Jest przewidziane zwolnienie z opłaty, jeżeli wyliczona nie przekroczy 800 zł, ale nadal należy wysłać do Marszałka Województwa sam wykaz. Jeżeli opłata została wyliczona i wynosi poniżej 100 zł – nie płacimy i nie wysyłamy wykazu (art. 289 Prawa ochrony środowiska).